USB Armband 4 GB Schwarz von Take it Easy

USB Armband 4 GB Schwarz
  • Armband mit integriertem USB-Stick
  • Datenvolumen 4 GB